Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Voortplantingsgeneeskunde


Wetenschappelijk onderzoek met rest-embryo's

Wetenschappelijk onderzoek met rest-embryo's


U kunt gevraagd worden deel te nemen aan dit onderzoek door uw behandelend arts. De arts zal dit onderzoek kort met u bespreken of heeft dit al gedaan. Het is belangrijk voor u te weten waarom dit onderzoek wordt gedaan en wat de gevolgen van deelname voor u zijn. Deze folder beschrijft het doel, de gang van zaken, de mogelijke voordelen en risico’s van deelname aan het onderzoek. Als u akkoord bent met deelname, wordt u gevraagd het toestemmingsformulier in deze folder te ondertekenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de betreffende artsen.

Inleiding


U heeft in overleg met uw behandelend arts besloten om binnenkort een in-vitro fertilisatie (IVF) behandeling te ondergaan om te proberen zwanger te worden. Bij een IVF-behandeling worden meerdere eicellen verkregen die in het IVF-laboratorium met het zaad van uw partner bevrucht worden. Dit kan eventueel door middel van Intra-Cytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI). De embryo’s die ontstaan, groeien vervolgens enkele dagen in een speciale broedstoof en zijn kleiner dan een speldenknop. Deze embryo’s worden op de dag van de terugplaatsing onderzocht en geselecteerd op basis van verschillende uiterlijke en ontwikkelingskenmerken.

Wat houdt het onderzoek in?


Wij willen graag uw toestemming vragen om de embryo’s die niet in aanmerking komen voor plaatsing in de baarmoeder te gebruiken voor onderzoek.
Het betreft embryo’s:
Als er voor u embryo’s zijn ingevroren en u wilt geen gebruik meer maken van deze embryo’s, dan kunt u ook deze embryo’s doneren voor wetenschappelijk onderzoek. Na het onderzoek zullen de embryo’s worden vernietigd.

Goedkeuring


Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC na een positief oordeel van de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek (CCMO). De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen.

Doel van het onderzoek


Er zijn verschillende onderzoeken om de rest-embryo’s en ongebruikte ingevroren embryo’s te bestuderen. Een korte omschrijving van de verschillende doelstellingen vindt u verderop.

Voor- en nadelen voor de deelnemer


Omdat alle handelingen voor dit onderzoek in het laboratorium zullen plaatsvinden, merkt u zelf niets van dit onderzoek. U heeft geen direct voordeel of nadeel van deelname. Ook heeft het verder geen enkele invloed op uw IVF/ICSI-behandeling of op de uitkomsten daarvan. U helpt echter wel mee aan een verbetering van ons inzicht in factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van een IVF-embryo. Dit zal bijdragen aan het verbeteren van de IVF-behandeling in de toekomst.

Risico’s en bijwerkingen


Deze studie maakt alleen gebruik van rest-embryo’s die anders niet gebruikt zouden worden. Het heeft dus voor u geen gevolgen voor de procedure.

Vrijwillige deelname


Natuurlijk mag dit onderzoek alleen uitgevoerd worden als u hiermee instemt. Deelname gebeurt op vrijwillige basis en het staat u dus vrij om niet mee te doen. Dit zal geen gevolgen hebben voor uw verdere behandeling. Ook als u al aan het onderzoek deelneemt, behoudt u te allen tijde het recht om u uit het onderzoek terug te trekken, zonder opgave van redenen en zonder verdere consequenties voor uw vervolgbehandeling.

Vertrouwelijkheid


De onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat een aantal personen uw medische status en de gegevens van het onderzoek mogen inzien. Deze personen mogen de gegevens gebruiken voor dit onderzoek, maar zij mogen deze gegevens alleen bekend maken zonder daarbij uw naam of andere persoonlijke gegevens te vermelden. Uw identiteit blijft dus altijd geheim. Alle gegevens die uit het onderzoek beschikbaar komen zullen gecodeerd worden opgeslagen. Dit betekent dat op de studiedocumenten in plaats van uw naam uitsluitend een letter-cijfercode staat. Alleen de onderzoeker houdt een lijst bij waarop staat welke letter-cijfercode bij welke naam hoort. Deze gegevens zullen, met uw toestemming, maximaal 15 jaar worden bewaard. De rest-embryo’s worden ook gecodeerd tijdens het onderzoek en worden daarna vernietigd.

Verzekering


De toetsende commissie heeft ontheffing verleend van de verplichting een verzekering af te sluiten voor de deelnemers aan dit onderzoek, omdat zij van mening is dat dit onderzoek weinig of geen risico met zich meebrengt.

Vragen


Als u nog vragen heeft, kunt u hiervoor terecht bij:
mw. dr. ir. E.B. Baart, hoofdonderzoeker, telefoon (010) 703 32 71
mw. dr. J.H. van Doorninck, hoofd Fertiliteitslaboratorium, telefoon (010) 703 54 42
prof. dr. J.S.E. Laven, onderzoekscoördinator, telefoon (010) 703 37 60

Als u wilt, kunt u zich ook wenden tot een niet bij het onderzoek betrokken arts voor advies in verband met het geven van toestemming voor dit onderzoek. Neemt u dan contact op met de onafhankelijke artsen die vermeld staan onder aan de beschrijving van beide onderzoeken. Ook als u voor of tijdens de studie vragen heeft die u liever niet aan de onderzoekers stelt, kunt u contact opnemen met een van de onafhankelijke artsen.

Klachten


Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u terecht bij de Klachtencommissie van het Erasmus MC. De Klachtencommissie is te bereiken op telefoonnummer (010) 703 31 98.

Toestemmingsformulier


Als u toestemming geeft voor onderzoek met restembryo’s, verzoeken wij u het toestemmingsformulier op de volgende pagina te ondertekenen.

Toestemmingsformulier wetenschappelijk onderzoek met rest-embryo’s


Onderzoek: Hoe regelt het embryo zijn eigen ontwikkeling? (NL 28739.000.09)

Onderzoek: Chromosoomafwijkingen in embryo’s: de rol van de zaadcel (NL 38053.000.11)


Wij hebben de schriftelijke informatie over het onderzoek ontvangen. Wij hebben de schriftelijke informatie en de mondelinge toelichting daarop begrepen. Wij zijn in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen en de antwoorden te overwegen. Wij begrijpen dat deelname aan het onderzoek vrijwillig is en dat wij ons op ieder moment uit eigen beweging zonder opgave van reden uit dit onderzoek terug kunnen trekken. Als wij dit doen, zal dit geen effect hebben op de verdere behandeling en aandacht die wij van onze arts zullen ontvangen. Wij geven hierbij uit vrije wil toestemming tot het gebruik van onze rest-embryo’s voor dit wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder zijn wij geïnformeerd over het feit, dat de ter beschikking gestelde embryo ’s worden vernietigd door dit onderzoek. Wij zullen geen voor- en nadeel ondervinden noch risico’s lopen wanneer wij deelnemen aan dit onderzoek.

Onderzoeksgegevens zullen slechts voor publicatie gebruikt worden op voorwaarde van strikte geheimhouding van onze identiteitsgegevens. Deze gegevens worden gedurende maximaal 15 jaar bewaard.

Wij geven toestemming aan de bij het onderzoek betrokken onderzoekers om de gegevens van onze IVF-behandeling, die betrekking hebben op het onderzoek, in te zien. Wij vinden het goed om aan dit onderzoek mee te doen.

Naam vrouw: _____________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________________

Patiëntnummer: ___________________________________________

Handtekening: _______________________Datum: ______________

Naam man: _______________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________________

Handtekening: _______________________Datum: _______________


(In te vullen door de onderzoeker)
Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): __________________________________

Handtekening: _______________________Datum: ________________

Omschrijving van de onderzoeken


Onderzoek: Hoe regelt het embryo zijn eigen ontwikkeling? (NL 28739.000.09)


Vanaf dag 4 na de bevruchting zijn de cellen in een embryo niet meer allemaal hetzelfde.

Het embryo begint zich dan te ontwikkelen tot een zogenaamde blastocyste: er ontstaat een met vocht gevulde holte met een rand van cellen aan de buitenkant en aan de binnenkant vormt zich een klompje cellen tegen deze wand aan, de binnenste celmassa. De binnenste celmassa kan zich in de dagen daarna ook weer verder ontwikkelen: een deel hiervan maakt later deel uit van de placenta en uit de rest ontstaan uiteindelijk de kiemlagen, die later alle volwassen weefsels vormen. Het embryo zelf stuurt deze ontwikkeling, waarschijnlijk door bepaalde stoffen (groeifactoren) aan te maken, die een signaal geven. Tijdens dit onderzoek willen we eerst de ontwikkeling in kaart brengen door middel van moleculaire markers.

Vervolgens proberen we een paar van deze signaalstoffen te identificeren, en hoe en wanneer zo’n signaal actief is. Ook willen we onderzoeken of kweekomstandigheden hierop van invloed zijn. We kunnen zo belangrijke dingen leren van het embryo zelf, kennis die uiteindelijk door andere onderzoekers gebruikt kan worden om bijvoorbeeld stamcellen te laten ontwikkelen tot een bepaald weefseltype. Door dit te bestuderen, krijgen we ook waardevolle informatie over de optimale kweekomstandigheden voor IVF-embryo’s.

Wij kijken naar ontwikkelingsmarkers in het embryo en hoe groeifactoren die het embryo zelf aanmaakt hierop van invloed zijn. Dit doen we vanaf het moment dat de binnenste celmassa cellen net zijn ontstaan tot aan dag 8 na bevruchting. Als markers worden zowel expressie van bepaalde genen bekeken, als ook eiwitten. In geen van de experimentenworden stamcellen gewonnen uit de embryo’s en deze gaan door het onderzoek te gronde.

Onafhankelijk arts:

dr. E.J.G. Sijbrands, internist, telefoon (010) 703 32 83

Onderzoek: Chromosoomafwijkingen in embryo’s: de rol van de zaadcel (NL 38053.000.11)


Chromosomen zijn de dragers van onze erfelijke informatie. Een gezond individu heeft in elke cel van het lichaam 46 chromosomen. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek in dit ziekenhuis weten we dat het vaak voorkomt dat niet alle cellen in het embryo dezelfdechromosomale samenstelling hebben, maar dat er cellen in het embryo aanwezig zijn die een chromosoom te weinig of te veel hebben. Wat dat precies voor de ontwikkeling betekent, weten we niet. Wel weten we dat zo’n afwijking niet direct uit de eicel afkomstig is, maar is ontstaan als gevolg van een verkeerde verdeling van de chromosomen tijdens de allereerste celdelingen in het embryo. In deze studie willen we onderzoeken waarom de eerste celdelingen van een embryo zo gevoelig zijn voor fouten.

Wij hebben aanwijzingen dat de zaadcel eiwitten bijdraagt, die belangrijk zijn voor destructuur van de chromosomen na de bevruchting. We weten ook dat er na de bevruchting een verschil is tussen de structuur van de chromosomen afkomstig uit de eicel en de chromosomen afkomstig uit de zaadcel. Wij gaan deze verschillen verder in kaart brengen en onderzoeken of deze verschillen aanleiding geven tot fouten in de chromosoomverdeling. Met dit inzicht kunnen we de oorzaken van chromosoomafwijkingen in embryo ’s beterbegrijpen, zodat we er in de toekomst mogelijk iets aan kunnen doen. Voor dit onderzoek houden wij de restembryo’s tot maximaal dag 6 na bevruchting in kweek om door middel van speciale technieken specifieke eiwitten op chromosomen zichtbaar te maken.

Onafhankelijk arts:

Dr. L.C.P. Govaerts, klinisch geneticus, telefoon (010) 704 32 14.Foldernummer: 0000427-06_20


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien