Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dermatologie


Doet u mee?

Doet u mee?

Onderzoek naar de Invloed van UVB-lichttherapie op huid– en darmflora


Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek ’Invloed van UVB-lichttherapie op huid- en darmflora’. Deelnemen aan het onderzoek is volkomen vrijwillig: u beslist zelf of u wel of niet meedoet. Daarom willen we u zo goed mogelijk informeren over het onderzoek. We stellen voor dat u de informatie in deze folder doorleest en bespreekt met het thuisfront. Vragen die u daarna nog heeft, kunt u altijd stellen aan de in deze folder genoemde artsen.

Wat is het doel van dit onderzoek?


UVB-lichttherapie is effectief in de behandeling van verschillende huidziekten. Het is echter niet bekend waarom dat zo is. Op onze huid en in onze darmen leven bacteriën en andere kleine bewoners, flora genoemd, die ons beschermen tegen ziekten. Een andere samenstelling van deze flora leidt mogelijk tot het ontstaan van bijvoorbeeld huidziekten. We weten dat de samenstelling van deze flora te beïnvloeden is door bijvoorbeeld roken en medicijnen. Mogelijk heeft UVB-lichttherapie ook invloed op de huid- en darmflora, waardoor huidziekten verbeteren. Dit is echter nooit aangetoond.

Het doel van de studie is om te bepalen wat de invloed van UVB-lichttherapie (en indirect dus de zon) is op de huid- en darmflora. Dit onderzoek zou nieuwe inzichten kunnen bieden in het behandelen van huidziekten en mogelijke andere ziekten waarbij de samenstelling van huid- en darmflora een rol spelen. Met deze kennis hopen we u en toekomstige patiënten een betere behandeling te kunnen bieden.

Deelnemen aan het onderzoek


Voor- en nadelen
U heeft zelf geen voordeel van deelname. Het onderzoek kan nuttige wetenschappelijke gegevens opleveren voor de toekomst. Bloedafname kan als nadeel ervaren worden.

Vrijwillig
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Wilt u niet deelnemen, dan hoeft u daarvoor geen reden te geven. Als u patiënt bent, krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek.

Risico’s en bijwerkingen
Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan het onderzoek.

Kosten en vergoedingen
Er zijn geen kosten of vergoedingen verbonden aan deelname.

Verloop van het onderzoek


Wanneer u besluit om deel te nemen aan het onderzoek, vragen wij u om een huidmonster en een monster van uw ontlasting. De monsters worden afgenomen voordat u start met de lichttherapie en acht weken nadat u bent gestart. Het afnemen van de huidmonsters vindt plaats tijdens de gebruikelijke polikliniekbezoeken. Doet u mee als ‘gezonde controle’ (zie verderop in deze folder) dan komt u voor het afnemen van het huidmonster tweemaal naar het ziekenhuis.

Vertrouwelijk
In verband met dit onderzoek is het van belang dat de uitslagen van het wetenschappelijk onderzoek met het weefsel zijn te herleiden tot uw persoonsgegevens. Ook hiervoor vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Tot uw persoon herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam en leden van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Erasmus MC. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. In de database zijn uw persoonsgegevens (naam, adres en dergelijke) niet zichtbaar zodat u anoniem blijft. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van het Erasmus MC. Uw deelname aan de biobank is voor onbepaalde tijd, maar u kunt uw deelname te allen tijde intrekken.

Meedoen als ‘gezonde controle’


We stellen het op prijs als u met uw eventuele partner bespreekt of hij of zij samen met u wil meedoen aan het onderzoek, als ‘gezonde controle’. In het dagelijks leven wordt uw partner in principe blootgesteld aan ongeveer dezelfde omgeving als u. Als hij of zij meedoet met het onderzoek, weten wij of het effect daadwerkelijk is toe te schrijven aan de lichttherapie en niet aan andere factoren in de omgeving. Uw partner komt dan twee keer samen met u naar het ziekenhuis voor het afnemen van een huid-monster met een wattenstaafje. Als uw partner wil meedoen, kan dit direct tijdens uw eerste bezoek aan de Polikliniek dermatologie. Als uw partner niet wil meewerken aan het onderzoek, stellen we het bijzonder op prijs als u dat wél doet!

Wat gebeurt er met uw gegevens en lichaamsmateriaal?


Voor dit onderzoek worden uw lichaamsmateriaal en medische en persoonsgegevens verzameld en gebruikt. Elke deelnemer aan het onderzoek krijgt een code die op het lichaamsmateriaal en de gegevens komt te staan. Uw naam wordt weggelaten.

Lichaamsmateriaal
Wij willen uw lichaamsmateriaal graag bewaren. Misschien kunnen we daarmee later extra onderzoek doen. Toestemming hiervoor kunt u later altijd weer intrekken.

Uw gegevens
Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. Alleen medewerkers van het onderzoeksteam en leden van de Medisch Ethische Toetsings Commissie Erasmus MC kunnen, met uw toestemming, tot uw persoon herleidbare onderzoeksgegevens inzien. Inzage kan nodig zijn om te controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacy-reglement van het Erasmus MC. Met het ondertekenen van de toestemmingsverklaring geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van uw medische en persoons-gegevens.

Wat gebeurt er met de resultaten?


Algemeen
De resultaten van het onderzoek verschijnen als wetenschappelijke publicaties in de vakpers. Deze publicaties zijn vaak toegankelijk via internet. De gegevens worden anoniem gepresenteerd zodat identificatie van de deelnemers onmogelijk is. Deze (internationale) vakbladen worden gelezen door artsen over de gehele wereld. Daardoor kan nieuw verworden kennis worden gebruikt bij de behandeling van toekomstige patiënten met dezelfde ziekte. Soms besteden ook de media (krant, tv, radio) aandacht aan onderzoeksresultaten.

Voor u
Indien u op dat moment nog steeds - of opnieuw - onder behandeling bent, kan de nieuwe kennis misschien ook bij u toegepast worden. Dit staat dan geheel los van het feit dat uw weefsel in dit onderzoek is gebruikt: u hebt dan dezelfde positie als de andere mensen met deze ziekte en profiteert mee van de nieuw verworven kennis en behandelmethoden. U wordt niet op de hoogte gesteld van algemene onderzoeksresultaten, ook uw arts wordt hiervan niet op de hoogte gesteld, maar het kan zijn dat tijdens het onderzoek iets wordt gevonden dat van invloed is op uw algehele gezondheid. Wij vragen u van tevoren of u daarvan op de hoogte gesteld wilt worden. Als u dat wilt, wordt de gevonden informatie alleen aan u doorgegeven, en dus niet aan familie, vrienden, werkgevers of verzekeraars.

Goedkeuring van het onderzoek


De Medische Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft voor dit onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. Dat betekent dat dit onderzoek door de onderzoeker is aangemeld bij de METC en niet valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Contact


Vragen of klachten
Heeft u tijdens het onderzoek vragen of klachten, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de arts-onderzoeker, H. Eppinga, bij voorkeur via het mailadres huidendarmziekten@erasmusmc.nl, of via telefoonnummer 010 - 703 86 95 / 010 - 703 59 57. Buiten kantooruren neemt u contact op met uw huisarts.

Bij twijfel

Als u twijfelt over deelname, kunt u een onafhankelijke arts raadplegen die zelf niet bij het onderzoek betrokken is. Wij verwijzen u daarvoor naar dr. M.B.A. van Doorn, bereikbaar via telefoonnummer 010 - 703 18 86.

Niet tevreden
Bent u niet tevreden over het onderzoek of de behandeling, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Erasmus MC. De klachtencommissie is te bereiken op telefoonnummer: 010 - 703 31 98.

drs. H. Eppinga, arts-onderzoeker maag- darm- leverziekten en dermatologie
dr. H.B. Thio, Dermatoloog
prof.dr. M.P. Peppelenbosch, hoofd Laboratorium maag-, darm-, leverziekten.  


Toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek
‘invloed van UVB-lichttherapie op huid- en darmflora’


Hierbij geef ik toestemming om deel te nemen aan deze biobank.

- Ik heb de folder behorend bij dit toestemmingsformulier ontvangen en gelezen.

- Ik kon aanvullende vragen stellen en mijn vragen zijn voldoende beantwoord.

- Ik heb voldoende tijd gehad om over eventuele deelname na te denken.

- Ik weet dat meedoen aan het onderzoek geheel vrijwillig is.

- Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn deelname aan dit onderzoek ieder moment kan terugtrekken zonder opgave van redenen.

- Ik weet dat sommige personen mijn gegevens kunnen inzien. Deze personen staan vermeld in bovengenoemde folder.

- Ik geef toestemming om mijn gegevens en lichaamsmaterialen te gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in bovengenoemde folder.

- Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens vijftien jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren.

- Ik geef toestemming voor overdracht van mijn lichaamsmateriaal voor onderzoek naar het buitenland. Er worden geen persoonlijke of medische gegevens meegestuurd, mijn naam is dus niet bekend bij de onderzoekers in het buitenland.


Hieronder apart aangeven of u wel of geen toestemming geeft (doorstrepen wat niet van toepassing is):

- Ik geef de onderzoekers wel/geen toestemming om in de toekomst contact met mij op te nemen/
- Wanneer er iets in mijn lichaamsmateriaal wordt gevonden dat invloed kan hebben op mijn algehele gezondheid, wil ik hiervan wel/niet op de hoogte worden gesteld.

Naam deelnemer: .....................................................................................

Datum: ......-......-............ Plaats: .....................................

Naam arts: ...........................................................................................

Datum: ......-......-............ Plaats: .....................................  

Toestemmingsformulier behorende bij het onderzoek
‘invloed van UVB-lichttherapie op huid- en darmflora’


Hierbij geef ik toestemming om deel te nemen aan deze biobank.

- Ik heb de folder behorend bij dit toestemmingsformulier ontvangen en gelezen.

- Ik kon aanvullende vragen stellen en mijn vragen zijn voldoende beantwoord.

- Ik heb voldoende tijd gehad om over eventuele deelname na te denken.

- Ik weet dat meedoen aan het onderzoek geheel vrijwillig is.

- Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn deelname aan dit onderzoek ieder moment kan terugtrekken zonder opgave van redenen.

- Ik weet dat sommige personen mijn gegevens kunnen inzien. Deze personen staan vermeld in bovengenoemde folder.

- Ik geef toestemming om mijn gegevens en lichaamsmaterialen te gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in bovengenoemde folder.

- Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens vijftien jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren.

- Ik geef toestemming voor overdracht van mijn lichaamsmateriaal voor onderzoek naar het buitenland. Er worden geen persoonlijke of medische gegevens meegestuurd, mijn naam is dus niet bekend bij de onderzoekers in het buitenland.


Hieronder apart aangeven of u wel of geen toestemming geeft (doorstrepen wat niet van toepassing is):

- Ik geef de onderzoekers wel/geen toestemming om in de toekomst contact met mij op te nemen/
- Wanneer er iets in mijn lichaamsmateriaal wordt gevonden dat invloed kan hebben op mijn algehele gezondheid, wil ik hiervan wel/niet op de hoogte worden gesteld.

Naam deelnemer: .....................................................................................

Datum: ......-......-............ Plaats: .....................................

Naam arts: ...........................................................................................

Datum: ......-......-............ Plaats: .....................................  

KopieFoldernummer: 0000429-01_16


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien