Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Keel-, neus- en oorheelkunde


Polikliniek KNO

Polikliniek KNO


U heeft een eerste afspraak op de polikliniek Keel-, Neus-, en Oorheelkunde van het Erasmus MC. Graag informeren wij u over de algemene gang van zaken op de polikliniek. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht op de polikliniek KNO. Het betreft een algemene beschrijving en de gang van zaken op onze polikliniek.

Aandachtsgebieden van de polikliniek KNO


De afdeling KNO kent diverse aandachtsgebieden, deze staan uitgebreid beschreven op onze website: www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/specialismen/keel-neus-en-oorheelkunde-volw

Medewerkers van de polikliniek KNO


Artsen
U heeft een afspraak met een KNO-arts of een arts -assistent KNO. Arts-assistenten zijn nog niet volledig opgeleid tot KNO-arts en werken onder direct toezicht van de KNO-artsen.

Studenten en co-assistenten
Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum waarin op allerlei niveaus mensen worden opgeleid. Ook op de polikliniek vindt veel onderwijs plaats en worden er stages gelopen. U zult vooral in aanraking komen met co-assistenten. Co-assistenten zijn bijna afgestudeerde artsen die aan hun laatste praktische scholingsperiode bezig zijn. Het zal regelmatig voorkomen dat er bij één van uw bezoeken aan de polikliniek een co-assistent of een student aanwezig is.Als u voor het eerst een afspraak heeft, wordt u mogelijk eerst door een co-assistent gezien als voorbereiding op het gesprek met uw eigen arts. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Indien u hier wel bezwaar tegen heeft, kunt u dit aan uw arts melden.Wij respecteren uw keuze en deze zal uiteraard van geen enkele invloed zijn op uw verdere behandeling.

Physisian Assistant en Verpleegkundig consulenten Oncologie
Het beroep Physician Assistant is vrij nieuw in de zorg. De Physician Assistant is speciaal opgeleid en ondersteunt de arts door bepaalde medische taken van de arts over te nemen.

De verpleegkundig consulent is gespecialiseerd op het gebied van behandeling, begeleiding en ondersteuning van patiënten met een kwaadaardige tumor in het Hoofd-Hals gebied.Met de verpleegkundig consulent kan contact worden opgenomen bij vragen, problemen en onduidelijkheden. Ook de hulpverleners die thuis zorg bieden kunnen bij hen terecht voor vragen en advies.

Verpleegkundigen en doktersassistenten
Op de polikliniek KNO werken verpleegkundigen en doktersassistenten. Zij nemen op verzoek van de arts bloed af bij patiënten, verrichten huidtesten en assisteren bij de diverse ingrepen op de polikliniek. Ook ondersteunen zij de artsen desgewenst bij alle andere activiteiten. U kunt bij hen ook terecht met vragen of voor aanvullende informatie en voor folders over een specifieke behandeling of onderzoek.

Administratief medewerkers
Deze medewerkers ontvangen u aan de balie op de polikliniek. Zij zorgen er tevens voor dat de administratie van de polikliniek op orde is. Zij maken alle afspraken voor patiënten en zijn in de wachtkamer uw aanspreekpunt. Daarnaast staan zij ook vele patiënten en verwijzend artsen telefonisch te woord.

Vrijwilligers (gastheer, -vrouw)
Op de polikliniek KNO zijn regelmatig vrijwilligers aanwezig in onze wachtkamer. Zij begeleiden patiënten bij het invullen van vragenlijsten (de zorgmonitor) op een Ipad (digitaal). Verderop in deze folder wordt uitgelegd wat bedoeld wordt met De Zorgmonitor.

Verhindering


Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van te voren, te melden bij de afsprakenbalie van de polikliniek KNO (010) 704 01 20 (keuze 1). U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken. Op die manier kan een andere patiënt in uw plaats worden geholpen. Buiten kantooruren kunt u een mail sturen aan: secr.knopoli@erasmusmc.nl (ook hier geldt uiterlijk 24 uur voorafgaand aan uw afspraak).

Voor alle niet nagekomen afspraken wordt het wegblijftarief in rekening gebracht en deze wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Spoed


De polikliniek KNO biedt de mogelijkheid om patiënten met spoed te kunnen zien. Indien u al als patiënt onder controle bent op de polikliniek KNO en u heeft een acuut probleem, dan kunt u op werkdagen contact met ons opnemen via (010) 704 01 20, keuze 2, “medisch inhoudelijke vragen”. U wordt dan doorverbonden met een verpleegkundige/doktersassistente die uw acute klachten in eerste instantie telefonisch beoordeelt. Van deze verpleegkundige/doktersassistente ontvangt u verdere aanwijzingen.

Waarom u niet altijd dezelfde arts krijgt


Wij streven ernaar patiënten zoveel mogelijk door dezelfde arts te laten behandelen. Het Erasmus MC is echter een opleidingsziekenhuis, waarbij veel artsen slechts een korte tijd op de polikliniek werkzaam zijn. Om die reden kan het voorkomen dat u een andere arts krijgt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de KNO-artsen in opleiding. Wanneer u herhaaldelijk op de polikliniek komt, kan het zijn dat hun opleidingstijd inmiddels is afgerond. Daarnaast kunnen ziekte, vakantie, zwangerschap of verplichtingen elders in het ziekenhuis, een reden zijn voor wisselende artsen. Tevens proberen wij om patiënten, die bijvoorbeeld verergering van de klachten hebben, met voorrang of zo snel mogelijk in te plannen. In een dergelijk geval is het vaak niet mogelijk bij uw eigen arts af te spreken, uw eigen arts wordt wel altijd ge ïnformeerd. Uiteraard zijn al uw gegevens vastgelegd in het elektronisch patiënten dossier en kan iedere behandelaar u goed (verder) helpen.

MRSA/BRMO


MRSA (Methicilline Resistente Stafylococcus Aureus) en BRMO (Bijzonder Resistent Micro Organisme) zijn bacteriën die ongevoelig zijn voor de meest gangbare antibiotica. Onder patiënten kan zo’n bacterie moeilijk te behandelen infecties veroorzaken. Om die reden nemen Nederlandse ziekenhuizen speciale maatregelen om verspreiding van MRSA/BRMO tegen te gaan. Een van de maatregelen is om bij alle patiënten die opgenomen zullen gaan worden voor een onderzoek of operatie volgens een vragenlijst preventief te screenen.Wanneer uit de vragenlijst blijkt dat een patiënt mogelijk besmet kan zijn met MRSA/BRMO, zullen we op de polikliniek een aantal kweken afnemen en laten testen. Op deze ma nier proberen we problemen bij opname in de kliniek voor onderzoek of operatie voor te zijn. Deze meting is een verplicht onderdeel bij een voorgenomen opname voor onderzoek of operatie.

MUST (screening op ondervoeding)


Bij alle patiënten die opgenomen zullen worden voor een onderzoek of operatie, zal op de polikliniek ook de MUST score worden afgenomen. Hiermee maken wij een inschatting op de kans van ondervoeding tijdens de opname. U wordt gemeten en gewogen. Deze gegevens worden genoteerd in uw dossier. Wanneer de kans op ondervoeding aanwezig is zal uw behandelend arts de noodzakelijk stappen ondernemen en u hierover informeren. Deze meting is een verplicht onderdeel bij een voorgenomen opname voor onderzoek of operatie.

Wetenschappelijk onderzoek


Het Erasmus MC heeft als medisch universitair centrum 3 kerntaken. Naast het bieden van patiëntenzorg en onderwijs, is ook het verrichten van onderzoek van belang. Onderzoek is nodig om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Het kan voorkomen dat u wordt gevraagd om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan heel simpel zijn door bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijstje, maar het kan ook uitgebreider zijn. Uw arts zal u dan eerst uitvoerig informeren over het voorgestelde onderzoek. Vervolgens wordt uw toestemming hiervoor gevraagd. Uiteraard kunt u ook besluiten om niet mee te werken aan het onderzoek, dat zal te allen tijde worden gerespecteerd.

Welke beslissing u ook neemt, het heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Het komt ook regelmatig voor dat men achteraf wetenschappelijk onderzoek wil doen met de gegevens die tijdens uw verblijf in het Erasmus MC zijn verzameld. Wanneer alleen de gegevens van uw aandoening of behandeling worden gebruikt zonder dat de onderzoekende instantie uw identiteit te weten komt, gaan wij ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft.

Lichaamsmateriaal


Ook het materiaal dat overblijft na onderzoek van uw bloed, urine en/of weefsel (restmateriaal) blijkt vaak achteraf van belang voor wetenschappelijk onderzoek. Dit geldt tevens voor toekomstige DNA/RNA-analyse. Hiervoor geldt hetzelfde als wat hiervoor over onderzoek met uw gegevens is opgemerkt. U kunt hiertegen bezwaar maken bij uw behandelaar.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van u als patiënt verwijzen wij u graag naar de folder “Restweefsel ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek ”.

Zorgmonitor (vragenlijsten)


Op de polikliniek Keel -Neus- en Oorheelkunde maken we gebruik van de Zorgmonitor. De Zorgmonitor is een digitaal systeem waarin u op de polikliniek vragenlijsten kunt invullen. We willen met de Zorgmonitor uw klachten en de invloed hiervan op uw kwaliteit van leven in kaart brengen en onze zorg meer op u persoonlijk afstemmen.
De resultaten van de ingevulde Zorgmonitor zijn voor uw zorgverlener direct te zien via ons Elektronisch Patiënten Dossier. Deze informatie wordt in het gesprek met uw zorgverlener gebruikt en kan essentieel zijn voor bijvoorbeeld uw diagnose of behandeling. Als u een vervolgafspraak met uw zorgverlener heeft, kan u gevraagd worden nogmaals de Zorgmonitor in te vullen. Zo komt uw zorgverlener te weten of er veranderingen zijn in uw gezondheid of functioneren en kan hier direct actie op worden ondernomen.

Wanneer u wordt gevraagd de Zorgmonitor in te vullen, krijgt u na aanmelding aan de balie, van onze vrijwilliger (gastheer, -vrouw) een persoonlijke inlogcode. Hiermee kunt u de Zorgmonitor digitaal in de wachtkamer invullen. Wanneer u dat wenst, kan de vrijwilliger u begeleiden of helpen bij het digitaal invullen van de Zorgmonitor of bijstaan in het gebruik van de Ipad.

Klachten


Wij zijn erop gericht uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Indien u een opmerking of zelfs een klacht heeft over onze werkwijze zijn wij hierin geïnteresseerd. Wij verzoeken u dit te melden bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie die u verder zal helpen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure “Klachtenopvang voor patiënten en bezoekers”, deze is verkrijgbaar bij de receptie bij de ingang. Wij stellen het bijzonder op prijs als u tips, ideeën of mogelijke verbeteringen aan ons door wilt geven.

Inzage van het medisch dossier


Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier, op de KNO-afdeling is dit digitaal beschikbaar. Tijdens uw bezoek kunnen gegevens uit dit dossier worden besproken, bijvoorbeeld eerder gemaakte scans en hoortesten. U kunt ook kopieën ontvangen van de gegevens uit uw dossier. Indien u het hele dossier wilt inzien of een kopie hiervan wilt hebben, neemt u dan contact op via email afschriftdossier@erasmusmc.nl of bel naar 010-703 5827. Het ziekenhuis vraagt hiervoor een geringe vergoeding .U kunt uw behandelend arts ook verzoeken om zaken die volgens u niet kloppen in uw dossier te wijzigen of te laten vernietigen. Ook kunt u uw eigen visie op de behandeling noteren, dit zal dan aan het dossier toegevoegd worden.

Meer informatie kunt u vinden in de folder “Rechten en plichten van de patiënt”.

Wetenswaardigheden


De gastvrouwen/gastheren van het Erasmus MC


Wanneer u slecht ter been bent of de weg niet kunt vinden, kunt u gebruik maken van de service van de gastvrouwen/gastheren van het Erasmus MC. Op aanvraag kunnen zij u begeleiden naar een afdeling en eventueel voor een rolstoel zorgen.

Tolkentelefoon


Er bestaat de mogelijkheid om een (telefonische) tolk in te schakelen. Als u dat wenst dan zult u dit duidelijk en ruim voorafgaand aan het bezoek moeten melden. Indien u zelf iemand meeneemt moet u er rekening mee houden dat er soms naar vertrouwelijke informatie kan worden gevraagd.


Foldernummer: 0000014-01_18


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien