Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

Oogheelkunde

Behandeling oogmelanoom

Behandeling oogmelanoom

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Op het oncologisch spreekuur van de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC heeft u het een en ander gehoord over de behandeling van het oogmelanoom. In deze folder zijn voor zover mogelijk de verschillende methoden van behandeling beschreven en ook welke overwegingen een rol spelen bij het uiteindelijke besluit. Het is belangrijk te weten dat elk oogmelanoom anders is en kan variëren in vorm, grootte en plaats in het oog. Daarom kan het gebeuren dat stereotactische radiotherapie niet de beste behandeling is voor u. Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, schrijft die vragen op en leg ze voor aan uw behandelend oogarts of verpleegkundige.

Inleiding


Het oogmelanoom is de meest voorkomende, kwaadaardige vorm van kanker die ontstaat in het oog op volwassen leeftijd. Deze tumor kan zich bevinden in de conjunctiva (slijmvlies), de iris (regenboogvlies), het ciliare lichaam (ophangsysteem van de lens) en het vaatvlies (onder het netvlies gelegen). Dezekanker kan uitzaaien naar de rest van het lichaam. De kans dat er uitzaaiingen aanwezig zijn op het moment dat de diagnose is gesteld is zeer klein, maar kunnen zich wel op een later tijdstip openbaren. Wij raden u daarom aan na de behandeling onder controle te blijven bij uw oogarts.

Van oudsher bestond de behandeling van het oogmelanoom uit het verwijderen van het hele oog (enucleatie). Vanaf 1970 zijn er oogsparende behandelingen ontwikkeld met als belangrijkste doel het oog intact te laten en het gezichtsvermogen zoveel mogelijk te sparen, zonder dat de kans op uitzaaiingen t oeneemt. Uit onderzoek is gebleken dat er geen verschil bestaat in de kans op uitzaaiingen tussen de patiënten waarbij het hele oog werd verwijderd en de patiënten die met een oogsparende methode werden behandeld. Deze oogsparende methodenbestaan voornamelijk uit bestraling (radiotherapie). Of een oogsparende behandeling mogelijk is hangt af van de grootte en plaats van de tumor. Indien de tumor groot is of dicht bij andere belangrijke structuren in het oog ligt zal de kans op complicaties toenemen.

Verder kunnen er ook technische beperkingen voordoen van de verschillende oogsparende behandelingen, dit zal met u worden besproken op de polikliniek radiotherapie. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol, zoals de functie van uw andere oog (hoe is het gezichtsvermogen, de oogdruk en de functie van het netvlies of zijn erandere aandoeningen van het goede oog?). Verder is ook uw algemene gezondheidstoestand en leeftijd van belang. Welke behandeling voor u de beste is, is dus sterk individueel bepaald.

In het algemeen zijn er vijf verschillende behandelingsmogelijkheden die eventueel gecombineerd kunnen worden of in de loop van de tijd toegepast kunnen worden:

Een goed overzicht van de behandelingsopties is ook te vinden op: www.kwfkankerbestrijding.nl

Vooronderzoek


Om vast te stellen of er inderdaad sprake is van eenmelanoom van het oog worden een aantal onderzoeken verricht. De oogarts kijkt met een oogspiegel in uw oog en doet een geluidsgolven onderzoek (echografie) om de vorm, grootte en plaats van het melanoom te bepalen. Soms worden ook contrastfoto’s gemaakt (fluorescentie angiografie) om aanvullende informatie te verschaffen. Met deze onderzoeken is de diagnose vrijwel altijd met een hoge mate van zekerheid te stellen. Naast het onderzoek van de oogarts wordt u ook onderzocht door de internist oncoloog, deze onderzoekt u op deaanwezigheid van eventuele uitzaaiingen. Hiervoor zal bloed worden afgenomen, er wordt een röntgenfoto van de longen gemaakt en een geluidsgolven (echografisch) onderzoek van de bovenbuik verricht met name de lever.

Indien u in aanmerking komt voor stereotactische radiotherapie wordt een speciaal hoofdmasker aangemeten (met een afdruk van het bovengebit) om bewegingen tijdens de bestraling te voorkomen. Vervolgens wordt er een CT-scan (met masker) gemaakt. Indien nodig een MRI-scan (zonder masker). Deze gegevens worden dan vervolgens met de computer verwerkt voor de planning van de bestraling.

Behandelingen


1. Observatie

Dit betekent dat er geen behandeling plaatsvindt, maar dat u poliklinisch wordt gevolgd. In het algemeen zijn er twee belangrijke redenen om te observeren.

2. Enucleatie

Enucleatie wil zeggen het verwijderen van het hele oog, inclusief het oogmelanoom. Deze operatie vindt plaats onder algehele narcose. Na het verwijderen van het oog wordt een kunststofbolletje bedekt met donorweefsel in de oogkas geplaatst. De vier oog spieren worden hierop vastgehecht, zodat het bolletje na de operatie nog kan bewegen. Hier overheen wordt de bindvlieslaag (conjunctiva) gehecht. Een plastic schildje zorgt er voor dat de zwelling vermindert. Na 3 weken wordt het schildje verwijderd en e en noodoogprothese aangepast door de polikliniek verpleegkundige. Circa 5 weken later wordt de definitieve schaalprothese aangepast door de Firma Muller (glazen oogprothese) of het Haags Kunstogen Laboratorium (kunststof oogprothese).

Een enucleatie wordt vooral geadviseerd bij patiënten bij wie het oogmelanoom te groot is om te bestralen. Het voordeel van enucleatie is dat het oogmelanoom helemaal is verwijderd en dat de kans op het terugkomen van het oogmelanoom in de oogkas zeer klein is. De kans op uitzaaiingen is echter nog steeds aanwezig. Het grote nadeel blijft dat met het verwijderen van het oog ook het gezichtsvermogen van dat oog verloren gaat. Cosmetisch is een oogprothese nooit zo mooi als uw eigen oog maar met de huidige techniek is het resultaat over het algemeen zeer acceptabel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze brochure: 'Wanneer een oog verwijderd wordt'.
Controle na enucleatie: elke 3 maanden in het eerste jaar, daarna elk half jaar dan wordt de oogkas en de oogprothese gecontroleerd en wordt bloedonderzoek verricht.

3. Stereotactische bestraling

Stereotactische bestraling is een vorm van gerichte uitwendige bestraling. Deze vorm van bestraling is ontwikkeld voor het zeer nauwkeurig bestralen van gezwellen en vaatafwijkingen in de hersenen. Doordat de nauwkeurig gerichte bestraling een draaiende beweging maakt rond het hoofd, kan het gezwel zeer nauwkeurig worden bestraald en wordt het omliggende weefsel zo min mogelijk beschadigd. Vanuit deze techniek is ook de toepassing voor de bestraling van oogmelanoom ontwikkeld. De exacte plaats van het oogmelanoom wordt bepaald door een CT- scan en indien nodig een MRI-scan.

Aan de hand van de CT- en eventueel MRI-scan gegevens, kan met een computerprogramma exact berekend worden hoe het melanoom bestraald moet worden. De bestraling vindt dan automatisch plaats, aangestuurd door de computer, waarbij het bestralingsapparaat een draaiende beweging maakt rond de patiënt. Door de bestraling vanuit meerdere richtingen draaiend uit te voeren vindt als het ware een driedimensionale bestraling plaats. Hierdoor worden het netvlies, de oogzenuw en de lens beter gespaard. Het voordeel is dat u niet geopereerd hoeft te worden en uw eigen oog wordt behouden. Naast kleine oogmelanomen kunnen ook middelgrote oogmelanomen behandeld worden. Het nadeel is dat er bestralingsbijwerkingen kunnen optreden Het risico voor bijwerkingen is groter als de tumor groter is. Wanneer de bijwerkingen zodanig zijn dat het oog pijnlijk wordt, kan het zijn dat het oog alsnog verwijderd moet worden.

De bestraling vindt plaats op de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC in vijf sessies op vijf achtereenvolgende dagen. Tijdens de bestraling ligt u op de bestralingstafel met het hoofdmasker en wordt u gevr aagd tijdens de behandeling naar een klein lampje te kijken met uw andere oog. Dit zorgt ervoor dat uw hoofd en oog bij elke behandeling in exact dezelfde positie staat. Elke behandeling duurt ongeveer 1 à 1½ uur, dit is niet de bestralingstijd! U kunt na elke behandeling weer naar huis. De eerste controle op de polikliniek oogheelkunde vindt plaats de derde week na de stereotactische bestraling. U krijgt dan oogdruppels toegediend om uw pupillen wijd temaken zodat de oogarts de tumor kan beoordelen met de oogspiegel.

Bij elke controle zal een echografisch onderzoek worden verricht om de tumor vast te leggen en te vergelijken met de vorige echo. Vervolgens zien wij u het eerste halfjaar om de 4 tot 6 weken. Daarna om de 3 maanden tot 2 jaar. Na 2 jaar b lijft de controle om de 4 maanden. Deze controle`s zijn nodig om eventuele vroege - en late bijwerkingen op te sporen en eventueel te behandelen. Na enkele maanden kunnen we het bestralingsresultaat meten aan de hand van de afname in grootte van de tumor. Verder zal ook steeds bloed onderzoek plaatsvinden. Voor alle behandelingen geldt dat wij ugedurende 10 jaar willen controleren.

De meest voorkomende bijwerkingen bij bestraling zijn:


Deze bijwerkingen zijn met verschillende behandel- methodes tot op een bepaalde hoogte te behandelen.


4. Brachytherapie


Bij deze vorm van bestraling wordt gebruik gemaakt van een radioactief schildje. Dit schildje wordt tijdens een operatie (onder narcose) op het oog ter plaatse van de tumor aangebracht. Afhankelijk van de benodigde stralingsdosis blijft het schildje een aantal dagen zitten. Onder plaatselijke verdoving wordt het schildje verwijderd.Deze procedure wordt niet in het Erasmus MC gedaan. Hiervoor zult u worden verwezen naar het LUMC.

5. Protonenbehandeling


Dit is een vorm van uitwendige bestraling. Deze behandeling is in Nederland niet mogelijk. Mocht deze vorm van bestraling voor u de beste optie zijn, zal de oogarts u naar een Europees centrum verwijzen. U

De behandeling van het oogmelanoom is met u besproken en wat dat voor u betekent. De oogarts zal een advies geven over de meest passende behandelmethode. Welke behandeling u kiest, beslist u uiteindelijk zelf.

Onderzoek


Het Erasmus MC is een academisch ziekenhuis daarom blijven er veel onderzoeken plaats vinden zo ook naar het oogmelanoom.Het is van belang om te blijven onderzoeken of er in de toekomst een betere behandeling mogelijk zou kunnen zijn. Of om de mogelijke metastase (uitzaaiingen) tekunnen bestrijden. Daarom vragen wij aan u of wij tijdens uwbehandeling 2 x 3 buisjes bloed mogen afnemen.

Naam ……………………………………………………....

Datum ……………………………………………………....

Handtekening ……………………………………………………...


Foldernummer: 0000069-02_11


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien