Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Dermatologie


Doet u mee?

Doet u mee?

De biobank inflammatoire huid- en darmziekten onderzoek (voor gezonde vrijwilligers)


Een arts of onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek ’Biobank inflammatoire huid- en darmziekten’. Deelnemen aan de biobank heeft voor- en nadelen die u moet kennen voor u beslist om wel of niet mee te doen. We vinden het dan ook belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren. We stellen voor dat u de informatie in deze folder doorleest en bespreekt met het thuisfront. Vragen die u daarna nog heeft, kunt u altijd stellen aan de in deze folder genoemde artsen.

Wat is een biobank?


Een biobank is een verzameling van gegevens en lichaamsmaterialen (bijvoorbeeld bloed en een monster van de ontlasting) van patiënten of gezonde vrijwilligers. Het doel van een biobank is om deze gegevens en lichaamsmaterialen goed georganiseerd te verzamelen, te bewaren en beschikbaar te stellen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar oorzaak en therapie van ziektes.

Wetenschappelijk onderzoek naar darm- en huidflora


Onder darm- en huidflora verstaan we alle bacteriën die in de darm en op de huid leven. We zijn geïnteresseerd in de samenstelling van deze bacteriën bij gezonde proefpersonen en willen deze resultaten vergelijken met patiënten met bijvoorbeeld psoriasis en de ziekte van Crohn. Daarom voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit naar de darm- en huidflora. Met de verworven kennis hopen wij toekomstige patiënten een nog betere behandeling te kunnen bieden en een beter beeld te krijgen van de bacteriën die in ons lichaam leven.

Doel en achtergrond van het onderzoek


De samenstelling van de darm- en huidflora lijkt een grote rol te spelen bij het ontstaan en het beloop van verschillende ziektes, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en huidziektes. Maar ook bij bijvoorbeeld kanker en suikerziekte. Met uw lichaamsmateriaal kunnen we onderzoeken wat de normale samenstelling van deze flora is. Ook factoren als roken, BMI (Body Mass Index) en medicatie kunnen een rol spelen in de samenstelling van de darm- en huidflora. Er is wereldwijd toenemende interesse in dit onderwerp. De samenstelling van de huid- en darmflora is mogelijk te beïnvloeden. Onderzoek zou dan ook nieuwe inzichten kunnen bieden in het voorkomen en behandelen van ziektes. Daarnaast lijken ook het afweersysteem en genen een belangrijke rol te spelen. Met behulp van het verkregen lichaamsmateriaal kunnen wij onderzoek doen naar deze verschillende factoren.

Deelnemen aan het onderzoek


Voor- en nadelen
U heeft zelf geen voordeel van deelname. Het onderzoek kan nuttige wetenschappelijke gegevens opleveren voor de toekomst. Bloedafname kan als nadeel ervaren worden.

Vrijwillig
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Wilt u niet deelnemen, dan hoeft u daarvoor geen reden te geven. Ook achteraf kunt u uw toestemming altijd zonder opgave van reden weer intrekken. Hiervoor kunt u dan contact opnemen met een van de in deze folder genoemde artsen.

Risico’s en bijwerkingen
Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan het onderzoek.

Kosten en vergoedingen
Er zijn geen kosten of vergoedingen verbonden aan deelname.

Uw toestemming
Wanneer u besluit om deel te nemen aan het onderzoek, vragen wij u om toestemming voor afname van vier buisjes bloed (40ml) en het afgeven of opsturen van een monster van uw ontlasting. Daarnaast vragen wij uw toestemming om met een soort wattenstaafje wat huidbacteriën te verzamelen (dit is niet pijnlijk). Tot slot vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Uw toestemming wordt vastgelegd door middel van een handtekening op de verklaring die is toegevoegd aan deze folder. Het kan zijn dat wij u - voor vervolgonderzoek - in de toekomst nogmaals benaderen met de vraag of u monsters van lichaamsmateriaal wilt afstaan of wilt meewerken aan een ander onderzoek. U kunt op het formulier aangeven of u hier toestemming voor geeft.

Vertrouwelijk
In verband met dit onderzoek is het van belang dat de uitslagen van het wetenschappelijk onderzoek met het weefsel zijn te herleiden tot uw persoonsgegevens. Ook hiervoor vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. Tot uw persoon herleidbare onderzoeksgegevens kunnen slechts met uw toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam en leden van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Erasmus MC. Inzage kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het onderzoek na te gaan. In de database zijn uw persoonsgegevens (naam, adres en dergelijke) niet zichtbaar zodat u anoniem blijft. Onderzoeksgegevens worden gehanteerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van het Erasmus MC. Uw deelname aan de biobank is voor onbepaalde tijd, maar u kunt uw deelname te allen tijde intrekken.

Verloop van het onderzoek


Monsters
Nadat u heeft besloten om mee te doen aan het onderzoek en eerdergenoemde toestemming heeft verleend, nemen wij monsters van ontlasting, huid en bloed bij u af.
- Door middel van een soort wattenstaafje verzamelen we wat huidbacteriën.
- Ontlasting kunt u thuis opvangen, hiervoor krijgt u van ons een potje mee. Dat potje kunt u weer bij ons inleveren of op onze kosten opsturen in een meegeleverde envelop.
- Er worden vier buisjes bloed bij u afgenomen. Hoewel bloedmonsters van sterke toegevoegde waarde zijn, kunt u ook meedoen aan het onderzoek als u geen bloed wilt doneren.

Het door u gedoneerde lichaamsmateriaal wordt opgeslagen in een biobank. Heeft u al eerder materiaal afgegeven? Dan vragen wij of we het restmateriaal voor dit onderzoek opnieuw mogen gebruiken.

Vragenlijst
Om oorzaken en risicofactoren voor het krijgen van bepaalde ziektes te achterhalen, verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen.

Wat gebeurt er met de resultaten?


Algemeen
De resultaten van het onderzoek verschijnen als wetenschappelijke publicaties in de vakpers. Deze publicaties zijn vaak toegankelijk via internet. De gegevens worden anoniem gepresenteerd zodat identificatie van de deelnemers onmogelijk is. Soms besteden ook de media (krant, tv, radio) aandacht aan onderzoeksresultaten.

Voor u
U wordt niet op de hoogte gesteld van algemene onderzoeksresultaten, maar het kan zijn dat tijdens het onderzoek iets wordt gevonden dat van invloed is op uw algehele gezondheid. Wij vragen u van tevoren of u daarvan op de hoogte gesteld wilt worden. Als u dat wilt, wordt de gevonden informatie alleen aan u doorgegeven, en dus niet aan familie, vrienden, werkgevers of verzekeraars.

Goedkeuring van het onderzoek


De Medische Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC heeft voor dit onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. Dat betekent dat dit onderzoek door de onderzoeker is aangemeld bij de METC en niet valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. De voor biobanken geldende nationale en internationale richtlijnen volgen we nauwkeurig op.

Contact


Vragen of klachten
Heeft u tijdens het onderzoek vragen of klachten, neemt u dan contact op met arts-onderzoeker, H. Eppinga, bereikbaar via telefoonnummer 010 - 703 86 95 / 010 - 703 59 57 of via e-mail huidendarmziekten@erasmusmc.nl. Buiten kantooruren neemt u contact op met uw huisarts.

Bij twijfel
Als u twijfelt over deelname, kunt u een onafhankelijke arts raadplegen die zelf niet bij het onderzoek betrokken is. Wij verwijzen u daarvoor naar E. Hoekstra, bereikbaar via telefoonnummer 010 - 703 25 85.

Niet tevreden
Bent u niet tevreden over het onderzoek of de behandeling, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van het Erasmus MC. De klachtencommissie is te bereiken op telefoonnummer: 010 - 703 31 98.

drs. H. Eppinga, arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten en Dermatologie
dr. C.J. van der Woude, Maag- Darm- Leverarts
dr. H.B. Thio, Dermatoloog
dr. S.R. Konstantinov, Laboratorium Maag- Darm- Leverziekten  

Toestemmingsformulier behorende bij de biobank inflammatoire huid- en darmziekten (gezonde vrijwilligers)


Hierbij geef ik toestemming om deel te nemen aan deze biobank.

-Ik heb de folder (‘De Biobank inflammatoire huid- en darmziekten’) behorend bij dit toestemmingsformulier ontvangen en gelezen. -Ik ben op de hoogte van wat deelname inhoudt.
-Ik ga akkoord met het gebruik van mijn biologisch materiaal en klinische gegevens voor onderzoek zoals beschreven in bovengenoemde folder.
-Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn deelname aan de Biobank ieder moment kan terugtrekken zonder daarvoor een reden op te geven.
-Ik heb eventuele vragen kunnen bespreken met een arts genoemd in de folder. -Ik heb voldoende tijd gehad om over eventuele deelname na te denken.
-Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in bovengenoemde folder.
-Ik geef toestemming voor afname en gebruik van monsters van ontlasting en huid en gebruik van informatie uit de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.
-Indien er eerder lichaamsmateriaal bij mij is afgenomen geef ik toestemming voor gebruik en koppeling van het restmateriaal met het nieuwe lichaamsmateriaal.

Hieronder apart aangeven of u wel of geen toestemming geeft (doorstrepen wat niet van toepassing is):
-Ik geef wel/geen toestemming voor de afname van 40 ml bloed voor gebruik bij wetenschappelijk onderzoek
-Ik geef wel/geen toestemming aan de onderzoekers om in de toekomst contact met mij op te nemen.
-Wanneer er iets in mijn lichaamsmateriaal wordt gevonden dat invloed kan hebben op mijn algehele gezondheid, wil ik hiervan wel/niet op de hoogte worden gesteld.


Naam deelnemer: .....................................................................................


Datum: ......-......-............Plaats: .....................................


Naam arts: ...........................................................................................


Datum: ......-......-............Plaats: .....................................


Toestemmingsformulier behorende bij de biobank inflammatoire huid- en darmziekten (gezonde vrijwilligers)


Hierbij geef ik toestemming om deel te nemen aan deze biobank.

-Ik heb de folder (‘De Biobank inflammatoire huid- en darmziekten’) behorend bij dit toestemmingsformulier ontvangen en gelezen. -Ik ben op de hoogte van wat deelname inhoudt.
-Ik ga akkoord met het gebruik van mijn biologisch materiaal en klinische gegevens voor onderzoek zoals beschreven in bovengenoemde folder.
-Ik ben ervan op de hoogte dat ik mijn deelname aan de Biobank ieder moment kan terugtrekken zonder daarvoor een reden op te geven.
-Ik heb eventuele vragen kunnen bespreken met een arts genoemd in de folder. -Ik heb voldoende tijd gehad om over eventuele deelname na te denken.
-Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in bovengenoemde folder.
-Ik geef toestemming voor afname en gebruik van monsters van ontlasting en huid en gebruik van informatie uit de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.
-Indien er eerder lichaamsmateriaal bij mij is afgenomen geef ik toestemming voor gebruik en koppeling van het restmateriaal met het nieuwe lichaamsmateriaal.

Hieronder apart aangeven of u wel of geen toestemming geeft (doorstrepen wat niet van toepassing is):
-Ik geef wel/geen toestemming voor de afname van 40 ml bloed voor gebruik bij wetenschappelijk onderzoek
-Ik geef wel/geen toestemming aan de onderzoekers om in de toekomst contact met mij op te nemen.
-Wanneer er iets in mijn lichaamsmateriaal wordt gevonden dat invloed kan hebben op mijn algehele gezondheid, wil ik hiervan wel/niet op de hoogte worden gesteld.


Naam deelnemer: .....................................................................................


Datum: ......-......-............Plaats: .....................................


Naam arts: ...........................................................................................


Datum: ......-......-............Plaats: .....................................

Kopie
Foldernummer: 0000368-11_14


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien