Logo Erasmus MC.
Topbalk beeld rechts.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst


De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door

Keel-, neus- en oorheelkunde


Effect van patiëntenvoorlichting bij hoofd-halskanker (onderzoek - Groep 1)

Effect van patiëntenvoorlichting bij hoofd-halskanker (onderzoek - Groep 1)


U bent onder behandeling in het Erasmus MC vanwege (een verdenking op) een kwaadaardige aandoening in het hoofd-halsgebied. Wij hebben u gevraagd deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Over dit onderzoek


Dit onderzoek gaat over het verbeteren van de voorlichting door uw behandelend. Het onderzoek vindt plaats in het Erasmus MC. In totaal willen wij 200 patiënten aan het onderzoek laten deelnemen. Voordat u beslist om wel of niet deel te nemen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Leest u daarom deze informatie eerst helemaal door.

Medisch Ethische Commissie
De Medisch Ethische Toetsingscommissie Erasmus MC heeft dit onderzoek goedgekeurd. Voor dit onderzoek gelden internationale richtlijnen. De richtlijnen volgen we nauwkeurig op.

In de aparte informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen staat veel algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?


Wij vragen u om 2 vragenlijsten in te vullen met in totaal 17 vragen. Dit doen we na afloop van uw poliklinische bezoek aan de behandelend arts waarin u samen de mogelijke behandeling en eventueel een indicatie van uw levensverwachting bespreekt. Daarnaast vragen wij u in het jaar na de behandeling 2 x om 1 vragenlijst in te vullen (in totaal 5 vragen). Deze lijsten hebben betrekking op de keuze die u heeft gemaakt voor de behandeling. U kunt de vragenlijsten eventueel ook thuis op uw gemak invullen.

Wat is het doel?


Het horen van de diagnose kanker of een verdenking daarop is zeer ingrijpend. Het is belangrijk dat we u goed informeren over de verschillende behandelingen en uw levensverwachting. Met dit onderzoek willen wij nagaan of de manier waarop uw behandelend arts deze voorlichting geeft, invloed heeft op uw keuze voor een behandeling en op de kwaliteit van uw leven.

Wat verwachten we van u?


Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek, vragen wij u om de gemaakte afspraken na te komen en de instructies zo goed mogelijk op te volgen.

Wat is anders dan bij de normale behandeling?


Meedoen aan het onderzoek verandert niets aan de normale voorlichting en behandeling die u krijgt.

Wel of niet meedoen aan het onderzoek?


Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Als u besluit mee te doen, vertelt u dat tijdens het eerstvolgende polikliniek bezoek aan uw behandelend arts. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgelopen?


Na afloop van het onderzoek kunt u een overzicht van de resultaten krijgen. U kunt op elk moment stoppen met deelname aan dit onderzoek.

Mogelijke voor- en nadelen


U heeft zelf geen voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek voordeel opleveren voor de voorlichting van patiënten. Mogelijke nadelen van deelname kunnen zijn:

Verzekering tijdens het onderzoek


Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade als gevolg van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen 4 jaar na het einde van het onderzoek. In de bijlage vindt u de verzekerde bedragen, de uitzonderingen en de adresgegevens van de verzekeraar.

Wat gebeurt er met uw gegevens?


Tot uw persoon herleidbare gegevens kunnen slechts met uw toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. Deze personen zijn medewerkers van het onderzoeksteam. Wij zijn verplicht uw gegevens 15 jaar te bewaren. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek. Als u dat niet wilt, dan respecteren wij uw keuze.

Vragen?


Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de arts-onderzoeker.

Contact


Prof.dr. R.J. Baatenburg de Jong, keel-, neus- en oorheelkunde, hoofdonderzoeker: (010) 703 31 06.
Drs. A. Hoesseini, keel- neus- en oorheelkunde, arts-onderzoeker: (010) 704 02 58. a.hoesseini@erasmusmc.nl.

Buiten kantooruren belt u het algemene nummer van het Erasmus MC: (010 704 0 704).
Vraagt u dan naar de dienstdoende kno-arts (24 uur per dag bereikbaar wanneer nodig).

Als u twijfelt over deelname kunt u een onafhankelijke arts raadplegen. Deze arts is niet bij dit onderzoek betrokken maar is wel deskundig op dit gebied:
Prof.dr. E.B. Wolvius, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie: (010) 703 41 38.

Bijlagen


  • Informatie over de verzekering
  • Toestemmingsformulier

Informatie over de verzekering


Voor de deelnemers aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade door dood of letsel die het gevolg is van deelname aan het onderzoek, en die zich gedurende de deelname aan het onderzoek openbaart, of binnen 4 jaar na beëindiging van de deelname aan het onderzoek. De schade wordt geacht zich te hebben geopenbaard wanneer deze bij de verzekeraar is gemeld.

In geval van schade kunt u zich direct wenden tot de verzekeraar. De verzekeraar van het onderzoek is:

Meeùs Assurantiën BV,
Afdeling Vrije Beroepen t.a.v. mevrouw mr. F.A.C. Bergervoet gezondheidsjurist
Postbus 3234
4800 DE BREDA

De verzekering biedt een maximumdekking van € 450.000 per proefpersoon en € 3.500.000 voor het gehele onderzoek. De dekking van specifieke schades en kosten is verder tot bepaalde bedragen beperkt. Dit is opgenomen in het Besluit verplichte verzekering bij medisch -wetenschappelijk onderzoek met mensen. Informatie hierover kunt u vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: www.ccmo.nl. Voor deze verzekering gelden een aantal uitsluitingen. De ver zekering dekt niet:

  • schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen;
  • schade aan de gezondheid die ook zou zijn ontstaan indien u niet aan het onderzoek had deel genomen;
  • schade die het gevolg is van het niet of niet volledig nakomen van aanwijzingen of instructies;
  • schade aan nakomelingen, als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op u of uw nakomeling;
  • bij onderzoek naar bestaande behandelmethoden: schade die het gevolg is van één van deze behandelmethoden;
  • bij onderzoek naar de behandeling van specifieke gezondheidsproblemen: schade die het gevolg is van het niet verbeteren of van het verslechteren van deze gezondheidsproblemen.


Toestemmingsformulier


Onderzoek naar het effect van patiëntenvoorlichting op behandelkeuzes en kwaliteit van leven bij patiënten met hoofd-halskanker (Groep 1).

Ik heb de informatiefolder voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullende vragen stellen. Mijn vragen zijn genoeg beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik mee doe.

Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld in deze informatiefolder.

Ik geef toestemming om mijn gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiefolder staan. Ik geef toestemming om mijn gegevens nog maximaal 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren. Ik vind het goed om aan dit onderzoek mee te doen.


Naam proefpersoon:Handtekening:Datum: __ / __ / __Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte.


Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):Handtekening:Datum: __ / __ / __Foldernummer: 0000312-04_17


Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze cookieverklaring .
Gezien